Entry details

Mayila et al. (2005) "[Polymorphism of apolipoprotein E gene and natural longevity in the Xinjiang Uighur people: an association study]." Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 22(4):462-463 (PubMed)